Sơ đồ phân lô

Hướng và vị trí Lô trong tổng thể mặt bằng