Từ đầu năm đến nay, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án FDI, với vốn đầu tư cấp mới 243,6 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 31 dự án với vốn tăng 151,8 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An (thứ 3 từ phải sang) và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (thứ 3 từ trái sang) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp

Trong những tháng đầu năm nay, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh Long An đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện, nhờ đó số vốn đầu tư trong nước tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký mới là 12.526,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, điều chỉnh vốn cho 12 dự án, với vốn đầu tư tăng thêm 997,5 tỷ đồng; tổng vốn cấp mới và tăng thêm 13.805,0 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 25 dự án, nhưng về vốn tăng 7.126,1 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.164 dự án trong nước với số vốn đăng ký 267.807,1 tỷ đồng.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút 395,4 triệu USD vốn FDI; trong đó có 23 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đầu tư cấp mới 243,6 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 31 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm là 151,8 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.145 dự án FDI, vốn 9.784,5 triệu USD; trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD.

Về phát triển doanh nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Long An có 726 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn 10.411 tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và giảm 14% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 119 doanh nghiệp giải thể, giảm 17% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 279 doanh nghiệp, tăng 51% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 162 doanh nghiệp, tăng 10% so với cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14.447 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 358.554 tỷ đồng; trong đó có 11.699 doanh nghiệp đang hoạt động.